Pozicione Vakante
“Goldsmath” shpall pozicionin vakant ” Financiere”

PËRSHKRIMI

“GoldsMath” është një kompani e themeluar në vitin 2001 dhe aktiviteti ynë fokusohet në ofrimin e shërbimeve të specializuara në fushën e auditimeve ligjore, konsulencave financiare, certifikimit të deklaratave tatimore, kontabilitetit, tatim – taksave për sektorë të industrive të ndryshme të ekonomisë, për entitete private dhe publike.

FUNKSIONET & DETYRAT

Ky pozicion ka për qëllim udhëheqjen e duhur dhe efektive të menaxhimit, operimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit të aktiviteteve të fushës financiare, duke përfshirë dhe zbatimin dhe monitorimin e procedurave të nevojshme. Puna e tij lidhet me veprimet financiare të kompanive, ku përfshihen regjistrimet, analizat dhe hartimi i raporteve periodike dhe vjetore, bazuar në informacionet e marra. Gjithashtu, ai menaxhon, përpunon dhe i jep zgjidhje problemeve të llogarive dhe transaksioneve të ndryshme ekonomike të kompanive.

PROFILI I KANDIDATIT

Kualifikime, Përvoja dhe Karakteristikat personale : 

  1. Eksperiencë 5-vjecare pune në këtë fushë;
  2. Diplomë universitare dega Financë – Kontabilitet;
  3. Njohuri shumë të mira dhe eksperiencë pune në programin FINANCA 5;
  4. Aftësi në përdorimin e paketës Ms Office;
  5. Njohuri shumë të mira në gjuhë të huaja anglisht dhe italisht;
  6. Aftësi shumë të mira manaxheriale, komunikimi dhe pune në grup.

Të gjithë të interesuarit, janë të lutur që të dërgojnë CV nëpërmjet adresës së e-mailit : info@goldsmath.com

Afati i fundit i aplikimit : 10 Maj 2019