Ligji per procedurat tatimore

Ligji per tatimin mbi te ardhurat

Ligji per TVSH

Ligji per Sigurimet shoqerore

Udhezim per mbledhjen e detyrueshme te sigurimeve shoqerore & shendetesore