Shërbimet tona të konsulencës janë të destinuara për ata sipërmarrës të cilët janë në kërkim të rritjes së vazhdueshme të biznesit të tyre. Zgjidhjet tona krijuese dhe inovative te kombinuara me qasje strategjike per zhvillimin e shpejte dhe aftesite e diagnostikimit te problemeve na mundesojne te ofrojme me te miren ne treg.

 • Konsulence e pergjithshme ne manaxhim
 • Konsulence mbi analizen e kostove
 • Konsulence ne politika dhe rregullore per ligje te vecanta
 • Plane biznesi
 • Konsulence per kontabilitetin, auditimin e brendshem dhe manaxhimin financiar
 • Konsulence per standardet IAS dhe SNRF
 • Konsulence mbi konvertimet e pasqyrave financiare ne SNRF
 • Asistence ne Pergatitjen e Pasqyrave Financiare sipas SNRF
 • Trajnim dhe zhvillim

Shërbimet tona të konsulencës janë të destinuara për ata sipërmarrës të cilët janë në kërkim të rritjes së vazhdueshme të biznesit të tyre. Zgjidhjet tona krijuese dhe inovative te kombinuara me qasje strategjike per zhvillimin e shpejte dhe aftesite e diagnostikimit te problemeve na mundesojne te ofrojme me te miren ne treg.

 • Konsulence e pergjithshme ne manaxhim
 • Konsulence mbi analizen e kostove
 • Konsulence ne politika dhe rregullore per ligje te vecanta
 • Plane biznesi
 • Konsulence per kontabilitetin, auditimin e brendshem dhe manaxhimin financiar
 • Konsulence per standardet IAS dhe SNRF
 • Konsulence mbi konvertimet e pasqyrave financiare ne SNRF
 • Asistence ne Pergatitjen e Pasqyrave Financiare sipas SNRF
 • Trajnim dhe zhvillim